Teemat

Osaamisen puolella

Koulutukseen ja osaamiseen panostaminen on paras lääke eriarvoistumista vastaan. On yhteiskunnan ja yksilöiden etu, että jokaisella on mahdollisuus kehittää itseään lapsuudesta aina työuran loppupäähän asti. Terve ympäristö kasvaa ja oppia ovat jokaisen lapsen oikeus. Toisen asteen koulutuksesta on tehtävä aidosti maksutonta, jotta rahan puute ei estä tutkinnon suorittamista.

Lappilaisten elinkeinojen kehittäminen ja vetovoiman kasvattaminen vaatii osaamista. Koulutuksen saavutettavuuteen ja laatuun on panostettava tavoitteellisesti. Tämä tarkoittaa koulutukseen suunnattujen resurssien merkittävää lisäämistä. Lapin elinvoima kasvaa, kun nuorilla on mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin rahkeet riittävät ja jokaisella työikäisellä mahdollisuus uudistaa omaa osaamistaan pitkin työuraa. Hankittu osaaminen on koko alueen etu. Me tarvitsemme omat vahvat korkeakoulut, joiden tuottama osaaminen vahvistaa koko Lapin elinvoimaa.

Ihmisten puolella

Meistä jokainen saa hyvin erilaiset lähtökohdat elämään; me synnymme erilaisiin perheisiin, erilaisiin elämäntilanteisiin ja eri puolille maailmaa. Toisaalta elämä voi muuttua sattuman seurauksena. Kun ihminen ei itse selviä, täytyy yhteiskunnan rakenteiden kantaa. Jokaiselle on turvattava taustasta riippumatta mahdollisuus tulla onnelliseksi. Se on sekä inhimillisesti oikeudenmukaista että yhteiskunnan näkökulmasta kannattavaa.

Eriarvoisuuden vähentäminen vaatii, että tarjoamme jokaiselle riittävät yhteiskunnan palvelut ja turvaverkot. Sosiaaliturva on uudistettava varmistamaan jokaisen pärjääminen eri elämäntilanteissa. Kaikilla on oikeus kohtuulliseen toimeentuloon. Hyvän ja arvokkaan elämän edellytykset täytyy säilyttää myös syrjäseuduilla. Se vaatii, että välttämättömät palvelut, kuten sosiaali-ja terveyspalvelut tai poliisi, ovat saavutettavissa asuinpaikasta riippumatta.

Ilmaston puolella

Ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat haitat näkyvät kaikista vahvimmin arktisella alueella eli täällä pohjoisessa. Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa elinympäristöömme ja on aito uhka jokapäiväiselle elämälle. Ilmastonmuutoksen torjuminen on välttämätöntä, jotta ainutlaatuinen luontomme ja siihen perustuvat elinkeinot säilyvät.

Vaikka Suomi on pieni maa ja aiheuttaa vain pienen osan kaikista maailman päästöistä, emme voi pakoilla vastuuta. Voimme näyttää esimerkkiä muille ja osoittaa, että vahvaa ilmastopolitiikkaa voidaan tehdä alueen tarpeisiin sovitetusti ja hyvinvointia heikentämättä. Suomen on otettava vahva rooli Euroopan unionissa, jonka kautta voidaan vaikuttaa muun maailman päästöihin. Suomen EU-puheenjohtajakausi antaa meille loistavan tilaisuuden puhua ilmaston ja ympäristön puolesta.